Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

 

Dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK

 

 

 

 

 

Udział w konferencjach

 

 

 

 

 

1. Pierwszy Kongres Ekonomistów Polskich zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie – Kraków, 27−28 listopada 1987 r.

 

 

 

2. Doroczna konferencja naukowa zorganizowana przez Nationalökonomische Gesellschaft z udziałem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych Kennetha J. Arrowa na temat: Wirtschaftsordnung und Sozialpartnerschaft im internationalen Wettbewerb”– Wiedeń, 24−25maja 1994 r.

 

 

 

3. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien na temat: Beschäftigung und wirtschaftliche Dynamik in Europa” – Wiedeń, 9 czerwca 1994 r.

 

 

 

4. Konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Doradztwa w Agrobiznesie Akademii Rolniczej w Szczecinie na temat: Strategie rozwoju obszarów wiejskich w warunkach reformy ustrojowej państwa i procesów integracji europejskiej”; referat pt.: Metodologiczny status koncepcji racjonalności gospodarowania  – Szczecin, 21−24 czerwca 1999 r.

 

 

 

5. Szkoła Letnia zorganizowana przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na temat: „Polska w Europie 2000 – polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku”; referat pt.: Wpływ autonomii banku centralnego na skuteczność jego działania – Warszawa, 18−20 września 2000 r.

 

 

 

6. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe z cyklu: Konkurencyjność regionu” na temat:Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego”; referat pt.: Luminarze teorii ekonomii z Pomorza i Kujaw – Ciechocinek, 24−25 września 2001 r.

 

 

 

7. Konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na temat:  Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce”; referat pt.: O możliwości wdrażania modelu socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce –Nałęczów, 10−12 czerwca 2002 r.

 

 

 

8. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na temat: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa”; referat pt.: Przedmiot i charakter ekonomii – Wisła, 18−20 września 2003 r.

 

 

 

9. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na temat: Wkład Oskara Langego w rozwój ekonomii XX wieku. W setną rocznicę urodzin uczonego (19041965)”; referat pt.: Oskar Lange polskiej i światowej ekonomii – Wisła, 1516 czerwca 2004 r.

 

 

 

10. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Mikroekonomii i Katedrę Historii Myśli Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie na temat: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji; referat pt.: Cienie przekształceń systemowych polskiej gospodarki Kraków, 2022 września 2004 r.

 

 

 

11. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu, Główny Urząd Statystyczny, Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na temat: Współczesne modele gospodarki a myśl Oskara Langego (w stulecie urodzin wielkiego polskiego uczonego) – Warszawa, 27 września 2004 r.

 

 

 

12. VI Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedrę Socjologii Gospodarki Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży na temat: Religia a gospodarka; referat pt.: Siódme przykazanie a szara strefa Nałęczów, 16−18 maja 2005 r.

 

 

 

13. Konferencja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Zamiejscowy w Grudziądzu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji 484 rocznicy wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika traktatu O szacunku monety”; referat pt.: Czy Mikołaj Kopernik odkrył prawo gorszego pieniądza? – Grudziądz, 21 marca 2006 r.

 

 

 

14. Konferencja dla uczczenia 50-lecia II Zjazdu Ekonomistów Polskich z czerwca 1956 r. zorganizowana przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie; udział w dyskusji na temat znaczenia II Zjazdu dla rozwoju ekonomii – Warszawa, 8 czerwca 2006 r.

 

 

 

15. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z cyklu: Ekonomia i prawo” na temat: „Własność i kontrola w teorii i praktyce”; referat pt.: Władysława M. Zawadzkiego krytyka własności państwowej – Toruń, 25−26 września 2007 r.

 

 

 

16. II ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na temat: „Problemy gospodarki światowej MAKRO 2008”; referat pt.: O potrzebie tworzenia marek globalnych w Polsce – Szklarska Poręba, 18−20 czerwca 2008 r.

 

 

 

17. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teorii i Historii Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na temat: Ekonomia głównego nurtu wobec problemu bezrobocia, produkcji i inflacji w warunkach transformujących się gospodarek; referat pt.: Krzywa Phillipsa w okresie transformacji polskiej gospodarki Poznań, 1922 września 2008 r.

 

 

 

18. III konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Mariana Nogi na temat: „Problemy gospodarki światowej MAKRO 2009”; referat pt.: Aktualność myśli Władysława Mariana Zawadzkiego na temat polityki monetarnej – Wrocław, 2−3 kwietnia 2009 r.

 

 

 

19. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na temat: „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”; referat pt.: Lekcja z historii kryzysów gospodarczych na świecie Karpacz, 2−4 września 2009 r.

 

 

 

20. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z cyklu: Ekonomia i prawo” na temat: „Zawodność rynku zawodność państwa etyka zawodowa”; referat pt.: Bruno S. Frey i Joseph E. Stiglitz o zawodności państwa i  zawodności rynku – Toruń, 14−15 września 2009 r.

 

 

 

21. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na temat: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej”; referat pt.: Władysława Mariana Zawadzkiego dylematy wyboru szkoły ekonomicznej, metody dociekań oraz realizowanej polityki gospodarczej – Ustroń, 24−26 września 2009 r.

 

 

 

22. Konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na temat: 20 lat transformacji polskiej gospodarki. Punkt wyjścia, przebieg, rezultaty; referat pt.: Społeczne koszty przekształceń systemowych w Polsce w latach 1989−2009 Poznań, 25 listopada 2009 r.

 

 

 

23. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej oraz 10-lecia Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na temat: Polityka pieniężna w dobie kryzysu Poznań, 26 listopada 2009 r.

 

 

 

24. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Marketingu Politechniki Rzeszowskiej na temat: Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania polskiej gospodarki w XXI w.; referat pt.: Marki globalne i ich liderzy Rzeszów–Czarna, 15–17 kwietnia 2010 r.

 

 

25. Międzynarodowy kongres naukowy zorganizowany przez Warmińską Kapitułę Katedralną, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie z okazji 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej i powtórnego pochówku kanonika Mikołaja Kopernika; referat pt.: Dzieje traktatów monetarnych Mikołaja Kopernika – Olsztyn, 20−21 maja 2010 r.
 

 

26. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na temat: „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”; referat pt.: Refleksje na temat genezy i ewolucji nazwy ekonomia Karpacz, 2−4 września 2010 r.

 

 

27. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teorii i Historii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Ekonomia wczoraj, dziś i jutro”; referat pt.: Prawo rynków zbytu Say’a jako przedmiot sporów i dociekań Poznań, 16−17 września 2010 r.

 

 

 

28. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomi”, dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej; referat pt.: Początki matematyzacji polskiej ekonomii Poznań, 15−16 kwietnia 2011 r.

 

 

29. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na temat: „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych Karpacz, 1−3 września 2011 r.

 

 

30. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z cyklu: Ekonomia i prawo” na temat: „Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce”; referat pt.: Polscy prekursorzy idei integracji europejskiej – Toruń, 20−21 września 2011 r.

 

 

31. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z cyklu: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej dobrobyt w rozumieniu nauk społecznych”; referat pt.: Państwo dobrobytu w ujęciu Józefa Marii Hoene-Wrońskiego – Ustroń, 22−24 września 2011 r.

 

 

32. Międzynarodowe seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Polskie Towarzystwo Matematyczne na temat: The Ubiquity of Wrońskians; wykład pt.: Ekonomiczne dzieło Józefa Marii Hoene-Wrońskiego Warszawa, 13−15 października 2011 r.

 

 

33. Seminarium naukowe zorganizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji Dnia Jana Pawła II na temat: Człowiek i ekonomia w nauczaniu społecznym Jana Pawła II; wykład pt.: Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu Jana Pawła II Toruń, 23 listopada 2011 r.

 

 

34. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na temat: „Zarządzanie w warunkach kryzysu i rosnącej niepewności”; referat pt.: Refleksji kilka na temat kryzysu, ryzyka i niepewności – Toruń, 18−20 kwietnia 2012 r.

 

 

 

 

35. II Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego”; referat pt.: Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii Poznań, 25−26 maja 2012 r.

 

 

 

 

36. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej na temat: Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych; referat pt.: Przyczyny szarej strefy Rzeszów– Solina, 31 maja – 2 czerwca 2012 r.

 

 

 

 

37. XI Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedrę Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z cyklu: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy na temat: Kryzys finansów publicznych przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej; referat pt.: Dysproporcje dochodowe w Polsce przed i po kryzysie [współautor: mgr Małgorzata Mikołajewska] Rzeszów, 20−21 września 2012 r.

 

 

 

 

38. III Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego”; referat pt.: Powstanie ekonometrii i udział polskich uczonych w jej tworzeniu Poznań, 26 kwietnia 2013 r.

 

 

 

 

39. V Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z cyklu: Ekonomia i prawo” na temat: „Problemy teorii i polityki konkurencji”; referaty pt.: Konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej [współautor: mgr Agata Gadek] oraz Wykorzystanie marki do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie koncernu Procter & Gamble [współautor: mgr Joanna Pomaskow] – Toruń, 17−18 września 2013 r.

 

 

 

 

40. IX Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z cyklu: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej racjonalność, efektywność, etyka”; referat pt.: Poglądy polskich ekonomistów na temat sporu o racjonalność gospodarki socjalistycznej – Ustroń, 19−21 września 2013 r.

 

 

 

 

41. IV Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego”; referat pt.: Rys historyczny stosowania narzędzi geometrycznych w ekonomii Poznań, 25 kwietnia 2014 r.

 

 

 

 

42. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu na temat: „Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji; wystąpienie z życzeniami pt.: Profesorowi Wacławowi Jarmołowiczowi na Jubileusz 70.  urodzin i 45-lecia pracy naukowej Poznań,  13 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

43. V Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego”; referat pt.: Zmatematyzowane prace ekonomistów polskich okresu międzywojennego Poznań, 24 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

44. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej na temat: „Współczesny marketing – na styku teorii i praktyki”; referat pt.: Kontrowersje wokół wprowadzenia pojęcia „marketing” do literatury ekonomicznej Rzeszów– Polańczyk, 25 czerwca – 27 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

45. VI Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z cyklu: Ekonomia i prawo” pod tytułem: „Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych”; referat pt.: Wacław Stankiewicz – wybitny badacz ekonomiki obrony, historii myśli ekonomicznej i ekonomiki instytucjonalnej – Toruń, 15−16 września 2015 r.

 

 

 

 

46. X Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z cyklu: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej wartość i własność”; referat pt.: Zagadnienie wartości w myśli ekonomicznej – ewolucja poglądów od starożytności do współczesności – Ustroń, 24−26 września 2015 r.

 

 

 

 

47. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pod tytułem: „Historia i przyszłość Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”; referat pt.: Oskar Lange – wybitny uczony i działacz PTE – Łódź, 27 listopada 2015 r.

 

 

 

 

48. VI Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego”; referat pt.: Ryzyko i niepewność w myśli ekonomicznej do 1921 r. Poznań, 15−16 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

49. II Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu historii rachunkowości „Abacus”; referat pt.: Polscy teoretycy ekonomii i rachunkowości oraz ich dokonania – Toruń, 9 czerwca 2016 r. 

 

 

50. XI Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z cyklu: Systemy gospodarcze i ich ewolucja” pod tytułem: „Systemowe uwarunkowania roli państwa we współczesnej gospodarce”; referat pt.: Poglądy współczesnych keynesistów na temat roli państwa w gospodarce – Ustroń, 22−24 września 2016 r.

 

 

 

51. VII Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego”; referat pt.: Włodzimierz Hagemejer – zapomniany  zwolennik ekonomii matematycznej Poznań, 30−31 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

Udział w jubileuszach

 

 

1. Jubileusz 70. urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zofii Dach zorganizowany przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 27 września 2010 r.

 

2. Jubileusz 90. rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz 65-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie zorganizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 8−9 listopada 2011 r.

 

 

 

 

 

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone