Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

 

Dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK

 

Wykaz publikacji
(Publications)A) Książki  (Books)                                                                  

              

 

1.Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1999, 206 s.

 

2. Szkice o ekonomii i ekonomistach, Wydawnictwo MADO, Toruń 2004, 254 s.

 

3. Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, 498 s.

 
4. Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, 201 s.

 
5. Studia varia o ekonomii i ekonomistach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2010, 368 s.
  6. Historia rozwoju ekonomii, t. 1:
Od starożytności do szkoły klasycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 268 s.
  7. Historia rozwoju ekonomii, t. 2:
Od idei socjalistycznych do historyzmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 232 s.
  8. Historia rozwoju ekonomii, t. 3:
Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 375 s.
  9. Historia rozwoju ekonomii, t. 4:
Od neomarksizmu do początków ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 254 s.
10. Historia rozwoju ekonomii, t. 5:
Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 241 s.
11. Historia rozwoju ekonomii, t. 6:
Współczesne szkoły ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 275 s.

   

 

B) Redakcja książki
 

1. Studia z historii ekonomii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Prof. Aleksandry Lityńskiej, praca zb. pod red. M. Bochenka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2011, 214 s.

 

C) Artykuły naukowe (Scientific Articles)

 

1. Oskar Lange czy Adam Krzyżanowski? (U źródeł zasady racjonalnego gospodarowania), „Wektory Gospodarki” 1988, nr 3, s. 14–16.

 

 

2. Rozwój hodowli lisów na ziemiach polskich, „Hodowca Drobnego Inwentarza” 1989, nr 10, s. 18–20.

 

 

3. Sześćdziesiąt lat funkcjonowania Fermy Zwierząt Futerkowych w Lubiechowie, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie” 1992, nr 154, Nauki Społeczne i Ekonomiczne XXX, s. 3–22.

 

 

4. Polska ekonomia wobec zagadnień racjonalności, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis” 1998, nr 189, Oeconomica (34), s. 315–329.

 

 

5. Uwagi o nazwie nauki „ekonomia” [współautor Zofia Dach], „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1998, nr 515, s. 5–11.

 

 

6. Przedmiot ekonomii a racjonalność (1774-1958), „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis” 1999, nr 191, Oeconomica (35), s. 27–38.

 

 

 7. Dyskusja wokół poglądu Oskara Langego na przedmiot ekonomii w kontekście racjonalności (1958-1995), „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis” 1999, nr 191,     Oeconomica (35), s. 39–52.

 

 

  8. Nowa koncepcja racjonalności w ekonomii, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis” 1999, nr 191, Oeconomica (35), s. 53–66.

 

 

   9. Metodologiczny status koncepcji racjonalności gospodarowania, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis” 1999, nr 196, Oeconomica (36), s. 497–507.

 

 

 10. Z historii zasady gospodarności, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku” 2000, t. VII, Nauki Ekonomiczne z. 2, s. 9–33.

 

 

 11. Zagadnienia racjonalności w ekonomii Oskara Langego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2001, z. 346, Ekonomia XXXI, s. 3–23.

 

 

12.   O możliwości wdrażania modelu socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce, w: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, pod red. S. Partyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 77–82.

 

 

13.   Początki ekonomii akademickiej w Europie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, z. 1, s. 155–166.

 

 

14.   Ekonomiści z ziem polskich, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2002, z. 353, Ekonomia XXXII, s. 49–76.

 

 

15. Luminarze teorii ekonomii z Pomorza i Kujaw, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, pod red. nauk. W. Kosiedowskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002, s. 485–493.

 

 

16. Ecological management and rationality, w: Finance & Natural Environment. Experience of Poland against the background of developed market economies, ed. L. Dziawgo & D. Dziawgo, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2003, s. 33–58.

 

 

17. Wpływ ekonomistów na rozwój cywilizacji ludzkiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2003, z. 367, Ekonomia XXXIII, s. 3–18.

 

 

18. O oszczędzaniu jako trudnej sztuce życiowej na przykładzie Wolfganga Amadeusza Mozarta, w: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, pod red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 53–61.

 

 

19.   Przedmiot i charakter ekonomii, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej ─ teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, praca zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 183–197.

 

 

20. Społeczne koszty transformacji, w: Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, pod red. B. Polszakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 129–170.

 

 

21. Szara strefa, w: Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, pod red. B. Polszakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 171–203.

 

 

22. Rozważania o prawie gorszego pieniądza, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2004, z. 368, Ekonomia XXXIV, s. 127–137.

 

 

23. Oskar Lange w polskiej i światowej ekonomii, w: Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, pod red. nauk. G. Musiał, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 15–55.

 

 

24. Scientific Legacy of Oskar Lange (The Centenary of the Great Economist’s Birthday), „Folia Oeconomica Stetinensia” 2004–2005, No. 3−4 (11−12), s. 233−267.

 

 

25. Życie, działalność i dorobek naukowy Oskara Langego, w: Oskar Lange a współczesność, pod red. nauk. Z. Sadowskiego, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005, s. 19–31.

 

 

26. Siódme przykazanie a szara strefa, w: Religia a gospodarka, pod red. S. Partyckiego, t. 1, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005, s. 354–360.

 

 

27. Cienie przekształceń systemowych gospodarki, w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, pod red. Z. Dach i A. Polloka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005, s. 731–757.

 

 

28. Socjografia twórców ekonomii, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie” 2007, nr 5, s. 130−154.

 

 

29. O potrzebie tworzenia marek globalnych w Polsce, w: Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga i M.K. Stawicka, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008, s. 89−100.

 

 

30. Władysława M. Zawadzkiego krytyka własności państwowej, w: Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. 2, pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 657−669.

 

 

31. Zygmunt Rewkowski ‒ nieznany polski ekonomista i statystyk, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2008, z. 388, Ekonomia XXXVIII, s. 239–254.

 

 

32. Racjonalność gospodarowania w twórczości Edwarda Łukawera, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie” 2008, nr 6, s. 27−45.

 

 

33. Aktualność myśli Władysława Mariana Zawadzkiego na temat polityki monetarnej, w: Ponadnarodowa i narodowa polityk monetarna na świecie, red. M. Noga i M.K. Stawicka, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, s. 9−17.

 

 

34. Krzywa Phillipsa w okresie transformacji polskiej gospodarki, w: Polska transformacja – między teorią a praktyką, red. nauk. M. Ratajczak, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 118, Poznań 2009, s. 118−142.

 

 

35. Lekcja z historii kryzysów gospodarczych na świecie, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. nauk. J. Sokołowski, t. 1, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 39, Wrocław 2009, s. 54−62.

 

 

36. Pięćdziesiąt lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Toruniu, w: Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, pod red. nauk. A. P. Balcerzaka i M. Moszyńskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009, s. 13–40.

 

 

37. Kryzysy koniunkturalne jako zjawisko historyczne, w: Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, pod red. nauk. A. P. Balcerzaka i M. Moszyńskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009, s. 211–244.

 

 

38. Zarys rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce, w: Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, praca zb. pod red. M. Haffera i W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 11−43.

 

 

39. Tworzenie marek globalnych jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w: Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, praca zb. pod red. M. Haffera i W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 617−628.

 

 

40. Odkrycia wielokrotne w ekonomii, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2009, z. 388, Ekonomia XL, s. 101−112.

 

 

41. Korzyści z matematyzacji ekonomii, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie” 2010, nr 8, s. 35−54.

 

 

42. Marki globalne i ich liderzy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2010, nr 272, Zarządzanie i Marketing, z. 17, nr 2/10, s. 59−68.

 

 

43. Władysława Mariana Zawadzkiego dylematy wyboru szkoły ekonomicznej, metody dociekań oraz realizowanej polityki gospodarczej, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej ─ znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, praca zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 219−239.

 

 

44. Dzieje traktatów monetarnych Mikołaja Kopernika, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, praca zb. pod red. A. Kopiczko, J. Jezierskiego, Z. Żywicy, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, s. 63−72.

 

 

45. Refleksje na temat genezy i ewolucji nazwy ekonomia, w: Ekonomia, red. nauk. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 113, Wrocław 2010, s. 95−115.

 

 

46. Refleksje na temat genezy i ewolucji nazwy ekonomia, w: Ekonomia, red. nauk. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 113, Wrocław 2010, s. 95−115.

 

 

47. Bruno S. Frey i Joseph E. Stiglitz o zawodności państwa i  zawodności rynku, w: Zawodność rynku – zawodność państwa –etyka zawodowa, cz. 2, pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, „Ekonomia i Prawo” 2010, t. 6, s. 71−85.

 

 

48. Aleksandry Lityńskiej zmagania z historią ekonomii [współautor Zofia Dach], w: Studia z historii ekonomii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Prof. Aleksandry Lityńskiej, praca zb. pod red. M. Bochenka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2011, s. 21−61.

 

 

49. Poglądy polskich ekonomistów na temat początków ekonomii matematycznej w Polsce, w: Studia z historii ekonomii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Prof. Aleksandry Lityńskiej, praca zb. pod red. M. Bochenka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2011, s. 91−121.

 

 

50. Koncepcja „Federacji Europejskiej” Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 1, pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, „Ekonomia i Prawo” 2011, t. 7, s. 409−421.

 

 

51. Prawo rynków zbytu jako przedmiot sporów i dociekań, w: Ekonomia. Wczoraj, dziś i jutro, red. nauk. I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 190, s. 145−165.

 

 

52. Początki matematyzacji polskiej ekonomii, w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy teorii, red. nauk. E. Panek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 211, s. 32−45.

       

 

53. Przyczyny szarej strefy, w: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw – specyfika i zmiany, pod red. A. Gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 87−96.

 

 

54. Państwo dobrobytu w ujęciu Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, „Studia Ekonomiczne” – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012, nr 101, s. 43−53.

 

 

55. Stanisław Staszic – polski pionier idei integracji europejskiej, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 3, pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, „Ekonomia i Prawo” 2012, t. 9, s. 109−123.

 

 

56. Kilka refleksji na temat kryzysu, ryzyka i niepewności, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2012, nr 11, s. 103−117.

 

 

57. Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2012, z. 406, Ekonomia t. XLIII, nr 1, s. 5−22.

 

 

58. Początki kapitalizmu w Anglii według Leona Winiarskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2012, z. 406, Ekonomia t. XLIII, nr 1, s. 91−103.

 

 

59. Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych – rozważania semantyczne, „Ekonomia*Economics” 2012, t. 4 (21), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 46−63.

 

 

60. Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2012, z. 409, Ekonomia t. XLIII, nr 2, s. 147−159.

 

 

61. Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii, w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Teoria − modele, red. nauk. W. Jurek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2012, nr 241, s. 9−20.  

 

 

62. Dysproporcje dochodowe w Polsce przed i po wybuchu kryzysu [współautor Małgorzata Mikołajewska], w: Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, z. 30, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, s. 162−171.

 

 

63. Powstanie ekonometrii i udział polskich uczonych w jej tworzeniu, w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Rozważania ogólne. Modele, red. nauk. W. Jurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 29−49. 

 

 

64. Jan Paweł II i Jeremy Rifkin o roli pracy w życiu człowieka i narodów, w: Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie, red. nauk. M. Knapińska, K. Szarzec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 98−112.  

 

 

65. Poglądy polskich ekonomistów na temat sporu o racjonalność gospodarki socjalistycznej, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność – efektywność – etyka. Problemy teoretyczne, cz. 1, red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 180, s. 23−34.

 

 

66. The use of the brand to build a competitive advantage of contemporary companies [współautor Joanna Pomaskow], „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2014, Vol. 13, No. 2, s. 285−296.

 

 

67. Rys historyczny stosowania narzędzi geometrycznych w ekonomii, w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Teoria. Modele. Zastosowania, redakcja naukowa W. Jurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 7−31.  

 

 

68. Wacław Stankiewicz – a prominent researcher of the economics of defence, history of economic thought and institutional economics, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2015, Vol. 14, No. 2, s. 121−153.

 

 

69. The issue of value in economic thought – Part 1: the evolution of views from the 5th century BC to the mid-19th century, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2015, Vol. 14, No. 3, s. 303−314.

 

 

70. The issue of value in economic thought – Part 2: the evolution of views from 1871 until the second half of the 20th century, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2015, Vol. 14, No. 3, s. 315−326.

 

 

71. A few remarks on the introduction of the term "marketing" into economic literature, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2015, Vol. 14, No. 4, s. 401−413.

 

 

72. Oskar Lange – światowej sławy ekonomista i współtwórca ekonometrii, w: Oni odbudowali i rozwijali Polskę. Wielcy Polacy w Polsce Ludowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, s. 149−161.

 

 

73. Edward Taylor – twórca poznańskiej szkoły ekonomicznej, w: Oni odbudowali i rozwijali Polskę. Wielcy Polacy w Polsce Ludowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, s. 241−249.

 

 

74. Zmatematyzowane prace polskich ekonomistów okresu międzywojennego, w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, redakcja naukowa W. Jurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, s. 7−20.  

 

 

75. The issue of economic crises and cyclical fluctuations in Polish economic thought in the interwar period, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2016, Vol. 15, No. 1, s. 7−19.

 

 

76. Ewolucja poglądów na temat wartości od starożytności do współczesności, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 259, s. 19−27.

 

 

77. Polscy teoretycy ekonomii i rachunkowości oraz ich dokonania, w: Abacus – od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości, pod red. S. Sojaka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 159−179.

 

 

78. Paul Anthony Samuelson and his work (on the hundredth anniversary of his birth), „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2016, Vol. 15, Issue 3, s. 265−278.

 


 

C) Inne publikacje  (Other Short Contributions)

 

 

1. Gospodarka musi być zdrowa (Wypowiedź na temat I-ego Kongresu Ekonomistów Polskich – Kraków 27–28. 11. 1987 r.), „Sztandar Młodych”, 30 listopada 1987 (nr 235), s. 4.

 

 

2. „System rynkowy” Mieczysława Nasiłowskiego, „Ekonomista” 1993, nr 2, s. 233–238.

 

 

3. Model pajęczyny, Akademia Rolnicza w Szczecinie ─ Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Szczecin 1995, 10 s.

 

 

4. Wpływ autonomii banku centralnego na skuteczność jego działania, w: Polska w Europie 2000 ─ polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ─ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000, http://www.wspiz.edu.pl./of_kursy 1a.html.

 

 

4. Biedny, nieszczęśliwy geniusz (Sfałszowane biografie Mozarta), „Gazeta Pomorska”, 24─25 stycznia 2004 (nr 20), s. 22.

 

 

5. Cienie przekształceń systemowych polskiej gospodarki, w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji. Materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20–22 września 2004 r.), red. nauk. R. Kowalski i A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004, s. 146–147.

 

 

7. Czterdziestopięciolecie działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Toruniu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2004, nr 3, s. 27–30.

 

 

8. U ekonomistów. Jubileuszowe Seminarium, „Głos Uczelni. Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” 2005, nr 1, s. 19.

 

 

9. Hołd oddany Mikołajowi Kopernikowi, „Głos Uczelni. Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” 2010, nr 6, s. 18.

 

 

10. Recenzja książki: Podstawy makroekonomii. Problemy ‒ zadania ‒ rozwiązania, red. Adam Baszyński, Wacław Jarmołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 354, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 4, s. 247–248.

 

 

11. Wstęp ‒ Jubileusz Profesor Aleksandry Lityńskiej, w: Studia z historii ekonomii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Prof. Aleksandry Lityńskiej, praca zb. pod red. M. Bochenka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2011, s. 7−9.


 

12. Wspomnienie o Fryderyku Skarbku, „Gazeta Pomorska”, 16 lutego 2012 (nr 39), s. 11.

 

 

13. Czy Mikołaj Kopernik odkrył prawo gorszego pieniądza?, w: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu, nr 65, TNT, Toruń 2012, s. 12−19.

 

 

14. 70-lecie Katedry Ekonomii [współautor: Ilona Pietryka], w: Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych. VI Konferencja Naukowa z cyklu „Ekonomia i prawo”, Katedra Ekonomii – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 15−16 września 2015 r., s. 8.

 

 

15. Wacław Stankiewicz – a prominent researcher of the economics of defence, history of economic thought and institutional economics, w: Economic crises with special emphasis on institutional conditions. 6th scientific conference „Economics and Law” 15−16 september 2015 Toruń, Poland, edited by I. Pietryka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, s. 18.

 

 

16. 90 lat Profesora Wacława Stankiewicza, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2015, nr 4, s. 26.

 

 

17. 90 lat Profesora Wacława Stankiewicza [współautor Wacław Jarmołowicz], „Przegląd Ekonomiczny. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu” 2016, nr 15, s. 5−7.

 

 

D) Wiersz  (Verse)

 

 

1. Sława Torunia [współautor Marcin Bochenek], „Gazeta Pomorska”, 7–8 kwietnia 2001 (nr 83), s. 7.


 

2. Profesorowi Wacławowi Jarmołowiczowi na Jubileusz 70. urodzin i 45-lecia pracy naukowej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2014, nr 4, s. 35.

 

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone