Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

mgr Hanna Dolna

Zatrudniona od 1 października 1998 roku jako wykładowca w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W październiku 2010 roku otrzymała awans zawodowy na stanowisko starszego wykładowcy w uznaniu za wyróżniający poziom pracy dydaktycznej.

W 1982 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jest absolwentką (m.in.) Specjalnych Studiów Socjoterapii (1993 r.) i Szkoły Trenerów przy Instytucie Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1996 r.).

W wyniku pozytywnie zakończonej, dwuletniej procedury kwalifikacyjnej jako pierwsza osoba z Torunia w styczniu 1997 roku została wpisana na krajową listę trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.ptp.org.pl) otrzymawszy rekomendację trenera treningu interpersonalnego i trenera warsztatu psychologicznego. Rekomendacja II. stopnia dała jej uprawnienia do wystawiania rekomendacji kandydatom na trenera PTP. W styczniu 2014 roku przystąpiła do procedury odnowienia powyższej rekomendacji zakończonej sukcesem i ponownym przyznaniem rekomendacji trenera II. stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na okres siedmiu lat – do 26 marca 2021 roku.  

Jest specjalistą z zakresu rozwoju kompetencji interpersonalnych. Prowadzi zajęcia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach zawodowych i magisterskich na kierunku zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz na studiach podyplomowych. W latach 2007–2012 były to: Podyplomowe Studium dla Nauczycieli w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości, Studia Podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych, Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration”. Od roku 2013 wykłada psychologię pracy i psychologię szefa oraz prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji i negocjacji  w stosunkach pracy (Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi), negocjacji biznesowych (Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration”) oraz kompetencji interpersonalnych (Studia Podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych).

Była zapraszana do prowadzenia warsztatów z zakresu umiejętności interpersonalnych i psychologicznych uwarunkowań zarządzania ludźmi w ramach różnego rodzaju projektów edukacyjnych realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, m. in.:

  • Warsztat asertywności nauczyciela akademickiego - doskonalenie kompetencji osobistych dla nauczycieli SPNJO (2018),
  • Komunikacja interpersonalna - Program KLUCZ; rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy dla studentów matematyki, informatyki, chemii i fizyki (2016/2017/2018),
  • Sztuka samodoskonalenia. Jak zostać zauważonym na rynku pracy? – projekt realizowany przez Biuro Karier UMK Kompetencje dla przyszłości (2012),
  • Kompetentny Urząd – program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia (2011/2012), 
  • System Podwyższania Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Izby Celnej w Toruniu (2009),
  • Komunikacja i Zarządzanie w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie oraz Rozwój Instytucji Rynku Pracy Przez Rozwój Kompetencji  (2006/2007/2008),
  • Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (2003/2004).


Równolegle do pracy na uczelni uczestniczy od 2003 roku w szkoleniowych projektach biznesowych. Tematyka jej warsztatów obejmuje: komunikację interpersonalną, negocjacje biznesowe, techniki sprzedaży, budowanie zespołu, elementy psychologii w zarządzaniu, występy publiczne, m.in. dla: Donoria Sp. z o.o. w Toruniu, Rug Riello Sp. z o.o. w Toruniu, Bakoma S.A. w Teresinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, P.H. Servitor Prim w Toruniu, Toruńskich Zakładów Graficznych Zapolex Sp. z o.o., Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnica Kopernikańska w Toruniu, beneficjentów programu Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza (2003/2004) Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w województwie kujawsko-pomorskim.

W roku 2010 i 2011 uczestniczyła jako ekspert w procedurze przetargowej na szkolenia dla  Biura Karier UMK w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości – rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywnie wspiera działalność wydziałowych kół naukowych: Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości PROGRES, Koła Naukowego e-biznesu, Studenckiego Koła Giełdowego, Koła Naukowego Rachunkwości i Koła Naukowego HRM poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu  zachowań asertywnych, negocjacji biznesowych, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania własną karierą.

Wyróżniającą cechą jej pracy edukacyjnej na Uniwersytecie jest stosowanie metody blended  learning (metoda komplementarna), polegającej na łączeniu metod bezpośrednich w kształceniu z metodami zdalnymi. Od 2009 roku skutecznie wdraża tę ideę wśród studentów i nauczycieli akademickich. Natomiast od października 2011 roku opracowuje moduły e-learningowe  do wszystkich prowadzonych przez nią przedmiotów i część zajęć realizuje przez Internet (https://moodle.umk.pl/).

Była sekretarzem trzech ogólnopolskich konferencji: w 2003 r. II. Zjazdu Katedr ZZL, w 2004 r. Konferencji Jubileuszowej Komitetu Nauk o Pracy I Polityki Społecznej, w 2013 r. VII. Zjazdu Katedr ZZL.

W latach 2010–2011 w ramach Akademii Przyszłego Menedżera przeprowadziła cykl szkoleń dla uczniów wiodących liceów ogólnokształcących województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego bierze udział w promocji edukacyjnej na Wydziale dla kandydatów na studia II stopnia. Ponadto uczestniczyła w realizacji przedsięwzięć w ramach Festiwalu Ekonomisty (2010, 2012) i Debat Studenckich Argumentacja = Racja jako członek jury (2009, 2010) oraz Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2015, 2016).


Za dotychczasowe osiągnięcia otrzymała dodatek specjalny Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK za działalność organizacyjną w roku 2011 oraz nagrodę Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za wyróżniającą pracę na rzecz Wydziału w 2004 roku. 

Pasją Hanny Dolnej jest psychologia, kultura hiszpańska, dobra książka, smooth jazz.

 

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone