Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

2000 rok

1.      Ewidencja weksli obcych w księgach rachunkowych. SERWIS F-K nr 9/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 9

2.      Ewidencja weksli własnych w księgach rachunkowych. SERWIS F-K nr 10/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 5

3.      Kredyty bankowe w księgach rachunkowych. SERWIS F-K nr 21/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 7

4.      Rachunki bankowe w ewidencji księgowej. SERWIS F-K nr 18/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 10

5.      Ewidencja wierzytelności zakupionych przed terminem ich wymagalności. SERWIS F-K nr 26/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 7

6.      Ewidencja wierzytelności zakupionych po terminie wymagalności. SERWIS F-K nr 25/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 6

7.      Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. SERWIS F-K nr 38/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 6

8.      Systemy finansowo-księgowe w świetle ochrony danych osobowych. SERWIS F-K nr 46/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 5

9.      Amortyzacja liniowa i degresywna – porównanie metod. SERWIS F-K nr 49/2000 Wydawnictwo INFOR. Stron 7

2001 rok

1.      Ewidencja zakupu oprogramowania komputerowego. SERWIS F-K nr 3/2001 Wydawnictwo INFOR. Stron 9-14.

2.      Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości . Komentarz do Dz.U. 1/2001 Wydawnictwo INFOR. Stron 8

3.      Amortyzacja podatkowa dla osób fizycznych. Podatki w Firmie nr 1/19. Wydawnictwo C.H. Beck 6

4.      Różnice kursowe w rachunkowości – zarys. SERWIS F-K nr 39/2001 Wydawnictwo INFOR. Stron 6

5.      Różnice kursowe od kredytów. SERWIS F-K nr 46/2001 Wydawnictwo INFOR. Stron 2

6.      Przychody i koszty finansowe – aspekty podatkowe i rachunkowe. SERWIS F-K nr 42/2001 Wydawnictwo INFOR. Stron 10

7.      Zamknięcie roku 2001. SERWIS F-K nr 51-52/2001, Wydawnictwo INFOR. Stron 13

2002 rok

1.      Wysokość odpisów amortyzacyjnych wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości SERWIS F-K nr 5/2002, Wydawnictwo INFOR. Stron 2.

2.      Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości; SERWIS F-K nr 7/2002, Wydawnictwo INFOR. Stron 2.

3.      Warunki stawiane programom finansowo-księgowym w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości SERWIS F-K nr 9/2002, Wydawnictwo INFOR. Stron 2.

4.      Akcyza – zmiany przepisów podatkowych i ujęcie księgowe cz.2 SERWIS F-K nr 9/2002, Wydawnictwo INFOR. Stron 6.

5.      Weksle; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 4

6.      Weksle obce; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 4

7.      Wykup weksla obcego; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 2

8.      Oprotestowanie weksla; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 2

9.      Przyjęcie weksla obcego na pokrycie należności; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 4

10.  Indosowanie weksla obcego; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 2

11.  Dyskontowanie weksla w banku; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 2

12.  Weksle własne; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 3

13.  Wystawienie weksla własnego i przekazanie go wierzycielowi; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 2

14.  Weksle o charakterze gwarancyjnym; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 1

15.  Odsetki od lokat bankowych; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 3

16.  Odsetki od kredytu obrotowego; ; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 6

17.  Odsetki od kredytu na środki trwałe w budowie; Dobry księgowy – poradnik codzienny; Wydawnictwo C.H. Beck 2002 stron 3

2003 rok

1.      Pozostałe koszty i pozostałe przychody w stowarzyszeniach; Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit. Nr 2/2003, INFOR, str. 16-20

2.      Ewidencja oprogramowania komputerowego, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit. Nr 3/2003, INFOR, str. 14-17

3.      Jak sporządzić plan amortyzacji, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit. Nr 3/2003, INFOR, str. 20-21

4.      Darowizna w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit. Nr 4/2003, INFOR, str. 10-13

5.      Rozrachunki z bankiem w księgach rachunkowych, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit. Nr 5/2003, INFOR, str. 11-15

6.      Błędy w sprawozdaniu finansowym – jak ich uniknąć ?, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit. Nr 6/2003, INFOR, str. 14-18

7.      Kredyty bankowe w księgach rachunkowych, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit. Nr 6/2003, INFOR, str. 27-30

8.      Odsetki w księgach rachunkowych, Praktyczny Poradnik Księgowego, Nr  7/2003, str.

9.      Ewidencja wynagrodzeń w przypadku zaniechania produkcji, Koszty. Poradnik dla praktyków nr 24/2003, Dodatek do Serwisu F-K, Infor, str. 85-92

10.  Nabycie środka trwałego – amortyzacja, koszty, ewidencja, Koszty. Poradnik dla praktyków nr 24/2003, Dodatek do Serwisu F-K, Infor, str. 33-39

11.  Komentarz do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, artykuł 45; Rachunkowość – komentarze do ustawy, Dodatek do numeru 9/2003, Infor, str. 342-351

12.  Komentarz do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, artykuł 46 ust 1-2; Rachunkowość – komentarze do ustawy, Dodatek do numeru 10/2003, Infor, str. 354-360

13.  Komentarz do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, artykuł 46 ust 3-5; Rachunkowość – komentarze do ustawy, Dodatek do numeru 11/2003, Infor, str. 362-368

14.  Komentarz do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, artykuł 47 i 48; Rachunkowość – komentarze do ustawy, Dodatek do numeru 13/2003, Infor, str. 378-384

15.  Iwentaryzacja środków pieniężnych oraz należności; Rachunkowość – komentarze do ustawy nr 20/2003; Infor, str. 57-60

2004 rok

1.      Bilans jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 1/2004 (str.6), Wydawnictwo INFOR

2.      Informacja dodatkowa, ale konieczna, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 2/2004 (str.16), Wydawnictwo INFOR

3.      Kwalifikacja zdarzeń na przełomie roku obrotowego, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 3/2004 (str.13), Wydawnictwo INFOR

4.      Ewidencja wynagrodzeń w organizacjach non-profit, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 4/2004 (str.13), Wydawnictwo INFOR

5.      Leasing w księgach rachunkowych; Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 5/2004 (str.13); Wydawnictwo INFOR

6.      Koszty na przełomie roku - ewidencja księgowa; Serwis Finansowo Księgowy (F-K) nr 2/2004 [dodatek: Koszty] (str.9); Wydawnictwo INFOR

7.      Błędy księgowe i ich poprawianie; Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 6/2004 (str. 6); Wydawnictwo INFOR

8.      Odsetki od należności i zobowiązań; Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 6/2004 (str. 13); Wydawnictwo INFOR

9.      Różnice kursowe – uwaga na kurs; Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 7/2004 (str. 13); Wydawnictwo INFOR

10.  Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów; Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 8/2004 (str. 4); Wydawnictwo INFOR

11.  Rozliczenia bezgotówkowe w jednostkach non-profit; Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 10/2004 (str. 6); Wydawnictwo INFOR

12.  Przygotujmy się do zamknięcia roku; Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit nr 11/2004 (str. 12); Wydawnictwo INFOR

2005 rok

1.      Dokumentowanie operacji gospodarczych i obieg dokumentów w organizacji, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  1/2005, Wydawnictwo Infor, s. 3

2.      Jak rozliczyć w księgach koszty serwisu internetowego organizacji, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  2/2005, Wydawnictwo Infor, s.3

3.      Rozliczenie przychodów i kosztów z organizacji imprezy charytatywnej, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  2/2005, Wydawnictwo Infor, s. 5

4.      Ewidencja gotówki w organizacji non-profit, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  3/2005, Wydawnictwo Infor,  s.4

5.      Przychody i koszty działalności statutowej w księgach rachunkowych, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  3/2005, Wydawnictwo Infor, s.4

6.      Kompensata rozrachunków, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  4/2005, s.2

7.      Darowizny w księgach rachunkowych organizacji, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  4/2005, Wydawnictwo Infor, s.3

8.      Zmiana wartości księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  5/2005, Wydawnictwo Infor, s.4.

9.      Informatyczny system finansowo-księgowy w organizacji non-profit, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  5/2005, Wydawnictwo Infor, s 5.

10.  Najem lokalu - przychody i koszty, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  6/2005, Wydawnictwo Infor, s.2

11.  Diety w podróżach służbowych, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  6/2005, s.3

12.  Ewidencja obsługi informatycznej w jednostce non-profit, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  7/2005, Wydawnictwo Infor, s.4.

13.  Ewidencja księgowa strat nadzwyczajnych w zapasach jednostki, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  7/2005, Wydawnictwo Infor, s.3

14.  Rozliczenie kosztów organizowania letnisk i obozów dla dzieci, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  8/2005, Wydawnictwo Infor, s.3.

15.  Okres amortyzacji dla potrzeb bilansowych a przepisy podatkowe, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  9/2005, Wydawnictwo Infor, s.4.

16.  Rozliczenie operacji finansowanych kredytem walutowym, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  9/2005, Wydawnictwo Infor,  s.1

17.  Wymogi oprogramowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  9/2005, Wydawnictwo Infor,  s.1.

18.  Ewidencja walut obcych w kasie organizacji, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  9/2005, Wydawnictwo Infor, s.1.

19.  Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  10/2005, Wydawnictwo Infor, s.2.

20.  Ewidencja i opodatkowanie przekazania nieruchomości organizacji pozarządowej, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  11/2005, Wydawnictwo Infor, s 3

21.  Ewidencja przychodów z działalności statutowej organizacji pozarządowych, Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit  12/2005, Wydawnictwo Infor, s.5.

22.  Ewidencja księgowa nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, Serwis F-K, nr 43/2005 (549), Wydawnictwo Infor, s.6.

23.  Nauczanie rachunkowości finansowej za pomocą systemów komputerowych – cele, metody, efekty, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 26(82), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone