Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Prof. UMK, dr hab. Rafał Haffer

haffer1.jpg

Katedra Logistyki

 

Dyżur:

środa: 9.45-10.30

pokój 237A 

 

Kontakt:

tel. 056-611-4727

e-mail: rafalh@umk.pl

Research interests:

 • supply chain management – strategies and business models based on supply chain
 • performance measurement in supply chain
 • business improvement: Lean, Six Sigma, BPR, ISO standards etc.
 • business self-assessment on the basis of business excellence models
 • business performance measurement, including customer and employee attitudes’ measurement
 • organizational behaviour: job satisfaction, work engagement, job crafting, etc.
 • strategic management – strategy implementation on the basis of Balanced Scorecard
 • development of sustainable competitive advantages of companies
 • positive management – Positive Organisational Scholarship

Doświadczenie zawodowe

od X.2013: Profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II.2003-II.2007: Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przedsiębiorczością i Koordynator Programu Praktyk Studenckich.

od II.2003: Adiunkt w Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II.2002-I.2003: Asystent w Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Działalność naukowa

Specjalność

doskonałość biznesowa (kompleksowe zarządzanie jakością), samoocena i pomiar wyników działalności przedsiębiorstw, w tym pomiar satysfakcji klientów oraz satysfakcji i zaangażowania pracowników, budowa systemów zarządzania przedsiębiorstw

Problamatyka badawcza

 • doskonałość biznesowa i organizacyjna (realizacja procesu samooceny w oparciu o modele doskonałości biznesowej),
 • budowanie systemów zarządzania w oparciu o: międzynarodowe i sektorowe standardy zarządzania, modele samooceny, metodyki doskonalenia procesów, metodyki pomiaru wyników działalności i technologie informatyczne,
 • kompleksowe zarządzanie jakością – metody i techniki zarządzania jakością i doskonalenia procesów biznesowych,
 • pomiar wyników działalności przedsiębiorstw, w tym pomiar satysfakcji klientów i pracowników,
 • zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – budowanie trwałych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw,
 • zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw,
 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa – wdrażanie strategii w oparciu o zrównoważoną kartę wyników,
 • zarzadzanie Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO).

Działalność dydaktyczna

 1. Wykłady kursowe: Podstawy zarządzania, Zarządzanie, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie jakością, Doskonałość biznesowa, Budowanie i pomiar satysfakcji pracowników
 2. Wykład w języku angielskim dla studentów programu Erasmus: Business Excellence
 3. Seminaria magisterskie oraz doktorskie na kierunku Zarządzanie

Projekty badawcze

 1. Wykonawca projektu badawczego nt. Cooperation between Belgian and Polish small and medium enterprises, Mechelen, Lier, Antwerpia, Belgia, XI.1995-I.1996.
 2. Wykonawca projektu badań marketingowych na zlecenie firmy Fleetguard – analiza potencjału polskiego rynku filtrów do silników dieslowskich, VII-X.1996.
 3. Wykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 006 13 nt.: „Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa w procesie dostosowywania gospodarki polskiej do wymogów Unii Europejskiej”, 1997-1999.
 4. Wykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 036 19 nt.: „Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki“, 2000-2002.
 5. Główny wykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 020 19 nt.: „Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw“, 2000-2002.
 6. Główny wykonawca zadania 5 „Analiza potrzeb firm” oraz członek Grupy Zarządzającej projektu celowego „Kujawy-Pomorze RIS” nr 6 RSI 2003 C/06003, realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego i Komitetu Badań Naukowych pod kierunkiem dr hab. Mirosława Haffera, prof. UMK, 2003-2004.
 7. Kierownik projektu badawczego, stanowiącego grant UMK nr 421-E zatytułowanego „Pomiar wyników działalności przedsiębiorstw”, 2004-2005.
 8. Wykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 09926 „Zasoby wiedzy jako międzynarodowy składnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uwarunkowania, sposoby budowania i rozwijania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki”, 2004-2006.
 9. Główny wykonawca zadania 3 „Analiza potrzeb firm w regionie” oraz członek Grupy Zarządzającej projektu realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej nt. Regional Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region, KUJPOMRIS, No. 517514 pod kierunkiem dr hab. Mirosława Haffera, prof. UMK. Wykonawcami tego międzynarodowego projektu, poza UMK, były następujące organizacje: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP) w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski (UM) województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców (KPZPP) w Bydgoszczy, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (ZARR) S.A. w Szczecinie, Instituto Andaluz de Tecnologia (IAT) w Sewilii (Hiszpania), Agencia de Innovacion y Desarrollo de Andalucia (AGENCIA) w Sewilii (Hiszpania), 2005-2008.
 10. Główny wykonawca projektu badawczego nt. „Potrzeby technologiczne przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim”, realizowanego pod kierunkiem dr hab. Mirosława Haffera, prof. UMK na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla Toruńskiego Centrum Transferu Technologicznego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej (Program Konkurencyjność), V.2006-III.2007.
 11. Kierownik i główny wykonawca projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1 H02D 099 30 nt. „Samoocena w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw”, VI.2006-XII.2007.
 12. Kierownik projektu badawczego realizowanego na zlecenie firmy Washington Opportunities Group (w międzyczasie przekształconej w Howard Aviation) dotyczącego analizy rynku zapotrzebowania klientów indywidualnych i instytucjonalnych na usługi lotniskowe w obrębie miasta Torunia, III-VI.2007.
 13. Wykonawca projektu naukowo-badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) nr N N115 280034 nt.: „Pozytywny potencjał organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Uwarunkowania i sposoby pobudzania oraz wykorzystywania pozytywnego potencjału organizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami funkcjonującymi w Polsce”, realizowanego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.J. Stankiewicza (UMK Toruń), VI.2008-VI.2010.
 14. Wykonawca zadania 3 „Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów” w 10 Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu, a partnerami projektu są wszystkie JST powiatu toruńskiego, V.2010-IV.2012.
 15. Wykonawca projektu naukowo-badawczego Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/B/HS4/00835 nt.: „Strategiczne zarządzanie kluczowymi obszarami pozytywnego potencjału organizacji – uwarunkowania, sposoby i modele rekomendowane dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce”, realizowanego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.J. Stankiewicza (UMK Toruń), w realizacji od 2012 r.
 16. Kierownik i główny wykonawca projektu badawczego zamówionego przez FST Management nt. „Pomiar motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników”.

Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz wygłoszone referaty

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for the Economic Integration into Wider Europe”, Brno, 1998, wygłoszony referat: The State and Outlook of Quality Management in Polish Industrial Enterprises.
 2. IV International Conference of Doctoral Students, Brno University of Technology, Brno, 2000, wygłoszony referat: Quality Management Sphere in Creation of Competition Tools in Polish Companies.
 3. III International Conference of Phd Students, University of Miskolc, Miskolc, 2001, wygłoszony referat: The Features of Quality Management Systems in Polish Companies.
 4. Konferencja „Przedsiębiorstwo na przełomie wieków”, WNEiZ UMK, Toruń, 2001.
 5. Seminarium „Transformation der kommunalen und oertlichen Wirtschaft”, Uniwersytet Bundeswery, Monachium, 2003, wygłoszony referat: Quality Culture of Polish Companies as a Condition of their Competitiveness in European Union.
 6. Konferencja „Zarządzanie procesowe - koncepcje, instrumenty, zastosowanie”, SGH, Warszawa, 2004.
 7. Konferencja „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką”, AE, Wrocław, 2004.
 8. Seminarium „Entrepreneurship and innovation support of the enterprises in Poland and Germany”, WNEiZ UMK, Toruń, 2004, wygłoszony referat: Innovation potential of companies and required support. An empirical study.
 9. I Kongres Praktyków Zarządzania Wiedzą, warsztat State-of-the-art tools for managing enterprises in the knowledge economy prowadzony przez dr Olivera Schwabe, Warszawa, 2005.
 10. 10th World Congress for Total Quality Management „Quality into the 21st Century”, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, 2005, wygłoszony referat: TQM and imperfect imitability. The Polish case.
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa „Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce”, Toruń-Ciechocinek, 21-23.09.2005, WNEiZ UMK.
 12. 11th World Congress for Total Quality Management „Developing Management and Organizational Capability to Improve Business Performance”, Centre for Organisational Excellence Research (COER) and New Zealand Organisation for Quality (NZOQ), Wellington, Nowa Zalandia, 2006, wygłoszony referat: Business excellence practices in Polish companies.
 13. 12th World Congress for Total Quality Management „Developing Competence to Improve Business Performance for Rapid Change in the 21st Century”, Edynburg, Wielka Brytania, 2007, wygłoszony referat: Polish versus Danish companies in business excellence initiatives.
 14. Konferencja naukowa „Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy”, Szkoła Letnia Zarządzania 2008, Ciechocinek, 26-28.06.2008, WNEiZ UMK.
 15. 16th IGWT (Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie - International Society of Commodity Science and Technology) Symposium “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Suwon, Korea, 2008, wygłoszony referat: Self-assessment in quality management systems. The Polish case.
 16. XII Konferencja Project Management 2008 pt. „Zarządzanie projektami inwestycyjnymi – aktualne problemy i metody”, SPMP, Poznań, 2008, wygłoszony referat: Czynnik ludzki jako kluczowy wyznacznik powodzenia projektów i inicjatyw na rzecz doskonałości biznesowej przedsiębiorstw.
 17. The First Ibero-American Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE’2009), Research Centre in Education (CiEd), University of Minho, Guimarães, Portugalia, 2009, wygłoszony referat: Human Factor as a Key Indicator of Project Success and Business Excellence: The Case of Poland.
 18. The 1st Annual Canadian Quality Congress „Focus on Future: Quality, Innovation and Social Responsibility”, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, 2009, wygłoszony referat: People Management as Indicator of Business Excellence. The Polish and Danish perspectives.
 19. International Conference on Environmental Research and Technology, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia, Peneng, Malezja, 2010, wygłoszony referat: The Impact of Management Systems on Companies‘ Performance Related to Different Stakeholders. The Polish case.
 20. Konferencja naukowa „Pozytywny potencjał organizacji w teorii i praktyce zarządzania”, Toruń, 15-17.06.2011, WNEiZ UMK.
 21. 2nd International Conference on Management Science and Engineering (MSE 2011), Intelligent Information Technology Application Research Association, przy współudziale Engineering Technology Press, Southern Illinois University Carbondale and National University of Singapore, 1-2.10.2011 r., Chengdu, Chiny, wygłoszony referat: The Impact of Integrated IT Systems Applied in Companies on Business Excellence and Performance. The Case of Poland.
 22. Konferencja „Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości“ z cyklu „Kryteria zarządzania jakością według Modelu Doskonałości“, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Piechowice, 14-15 czerwca 2012 r., wygłoszony referat: Systemy pomiaru wyników działalności polskich przedsiębiorstw i ich wpływ na osiągane wyniki.
 23. Międzynarodowa konferencja naukowa „Quality and Service Science”, 16th QMOD Conference, zatytułowana „Quality Management and Organizational Development”, Portoroz, 4-6 września 2013 r. - wygłoszone referaty: The impact of engagement and satisfaction of people on project success and business excellence (we współautorstwie z J. Haffer) oraz The determinants of employee satisfaction and its influence on business excellence.
 24. Konferencja naukowa „Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania”, organizowana przez Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gniewino, 12-14 września 2013 r., wygłoszony referat: Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji (we współautorstwie z A. Glińską-Neweś).
 25. Konferencja naukowa „Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się”, organizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 12-14 września 2013 r. - zgłoszony referat pt. Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się (we współautorstwie z A. Glińską-Neweś).

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

1995/1996:         Belgia, Katholieke Hogeschool Mechelen, program Tempus, stypendium, realizacja projektu badawczego „Cooperation between Belgian and Polish small and medium enterprises”, 2 miesiące.

1996: Holandia, Haagse Hogeschool, program Tempus, stypendium, 3 miesiące.

2001: Wielka Brytania, Nottingham Trent University, staż badawczy, 2 tygodnie.

2003: Niemcy, Uniwersytet Bundeswery w Monachium, staż naukowy i udział w seminarium nt. „Transformacja gospodarki komunalnej i lokalnej”, wygłoszony wykład nt. Quality Culture of Polish Companies as a Condition of their Competitiveness in European Union, 1 tydzień.

2003: Dania, Århus School of Business, staż naukowo-badawczy, prowadzwenie zajęć dla międzynarodowych studentów w ramach kursu Business Research, nawiązanie współpracy badawczej, 1 miesiąc.

2005: Dania, Århus School of Business, staż naukowo-badawczy, kontynuacja współpracy badawczej, wspólna realizacja badań, analizy komparatywne wyników, 2 tygodnie.

2007: Dania, Århus School of Business, University of Århus, staż naukowo-badawczy, kontynuacja współpracy badawczej, wspólna realizacja badań, analizy komparatywne wyników, przygotowanie wspólnego artykułu z prof. Kaiem Kristensenem na 12th World Congress for Total Quality Management, Edinburgh 2007 pt. Polish versus Danish companies in business excellence initiatives, 2 tygodnie.

2012: Hiszpania, Sewilla, Pablo de Olavide University, ERASMUS, wykład na temat: Organizational self-assessment according to the EFQM Business Excellence Model, prowadzenie rozmów z przedstawicielami Uniwersytetu Pablo de Olavide oraz Uniwersytetu w Angers na temat wspólnej realizacji dwóch projektów: KNOWLEDGE ALLIANCES oraz ERASMUS MUNDUS – rozmowy zakończone porozumieniem, rozpoczęcie prac nad pisaniem wniosków, 1 tydzień.

Nagrody i wyróżnienia

2002: Nagroda indywidualna I stopnia Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej,

2004: Nagroda Dziekana WNEiZ UMK za działalność na rzecz budowania wizerunku Wydziału w charakterze koordynatora Skandia Poland Opportunity Program w latach 2003-2004,

2004: Nagroda przyznana przez Skandia Życie S.A. za koordynację Skandia Poland Opportunity Program oraz uzyskane w programie osiągnięcia WNEiZ UMK,

2007: Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej,

2009: Best Paper Award in the 1st Annual Canadian Quality Congress „Focus on Future: Quality, Innovation and Social Responsibility”, University of British Columbia, Vancouver, 2009 for R. Haffer, K. Kristensen, People Management as Indicator of Business Excellence. The Polish and Danish perspectives,

2011: Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2010 roku,

2012: Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych w 2011 roku,

2012: Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów w 10 Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uznane za dobrą praktykę przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

2012: Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych w 2011 roku.

2013: Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej.

Członkostwo w organizacjach

od 2006: członek KMPro Knowledge Management Professional Society

Publikacje

 1. R. Haffer, J. Mazany, A. Sobkowiak, M. Zaremba, Cooperation between Belgian and Polish small and medium enterprises, [w:] The adjustment of Polish companies to the market economy, edited by Z. Wiśniewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1996, s. 179-200.
 2. M. Haffer, R. Haffer, The State and Outlook of Quality Management in Polish Industrial Enterprises, [w:] Materiały na międzynarodową konferencję naukową nt. „Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for the Economic Integration into Wider Europe”, September 2-3, Brno 1998.
 3. M. Haffer, R. Haffer, Jakość jako ekonomiczne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXIX – Nauki Humanistyczno-Społeczne – Zeszyt 329 – Toruń 1999, s. 23-41.
 4. R. Haffer, Relacje między sferami funkcjonalno-zasobowymi a instrumentami konkurowania polskich przedsiębiorstw, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 1999, s. 165-207.
 5. R. Haffer, Satysfakcja konsumentów i jej pomiar, [w:] S. Sudoł, J. Szymczak i M. Haffer (red.), Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 283-314.
 6. R. Haffer, Quality Management Sphere in Creation of Competition Tools in Polish Companies, [w:] Materials of IV International Conference of Doctoral Students, Brno University of Technology, Brno, 11-12 May, 2000, s. 44-56.
 7. R. Haffer, The Features of Quality Management Systems in Polish Companies, [w:] Materials of III International Conference of Phd Students, University of Miskolc, Miskolc, 13-19 August, 2001, s. 69-78.
 8. M. Haffer, R. Haffer, Przedsiębiorczość jako dominująca logika zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 251-262.
 9. R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 297 (dodruk pozycji w roku 2003).
 10. R. Haffer, Strategiczna przydatność składników potencjału konkurencyjności dla zdolności do konkurowania polskich przedsiębiorstw, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, UMK, Toruń 2002, s. 169-220.
 11. A. Glińska-Neweś, R. Haffer, A. Sudolska, M. Zastempowski, Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, „Przegląd Organizacji”, nr 4/2002, s. 35-39.
 12. R. Haffer, Quality Management Systems in Polish Companies. An Empirical Approach, [w:] Z. Wiśniewski (red.), The Polish Economy on the Road to the European Union, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 93-112.
 13. R. Haffer, Quality Culture of Polish Companies as a Condition of their Competitiveness in European Union, [w:] P. Friedrich, J.W. Tkaczyński (red.), Business Promotion Activities in Poland and Germany, TNOiK “Dom Organizatora”, Toruń 2003, s. 81-100.
 14. M. Haffer, R. Haffer, Systemy zarządzania jakością i ich wpływ na wyniki działalności przedsiębiorstw, [w:] J. Lichtarski i H. Jagoda (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką, AE, Wrocław 2004, s. 254-262.
 15. M. Haffer, R. Haffer, Zarządzanie procesami innowacyjnymi przedsiębiorstwa, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, tom I, SGH, Warszawa 2004, s. 219-228.
 16. R. Haffer, Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw oraz potrzeby jego rozwoju, [w:] M. Haffer (red.), Innowacyjność i  potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 58-72.
 17. R. Haffer, Pomiar zasobów wiedzy. Dokonania światowe i praktyka polskich przedsiębiorstw, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, TNOiK „Dom Organizatora“, Toruń 2005, s. 495-512.
 18. R. Haffer, TQM and imperfect imitability. The Polish case, [w:] Proceedings from 10th World Congress for Total Quality Management, University of Manitoba, Winnipeg 2005 (CD ROM), s. 10.
 19. R. Haffer, M. Urbaniak, Dziesiąty Światowy Kongres Total Quality Management, „Problemy Jakości“, nr 10/2005, s. 4-5.
 20. R. Haffer, Kultura jakości i sposoby jej kształtowania, „Problemy Jakości“, nr 11/2005, s. 5-8.
 21. R. Haffer, Kultura jakości jako warunek międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań, „Problemy Jakości“, nr 12/2005, s. 6-8.
 22. R. Haffer, Metody i narzędzia pomiaru zasobów wiedzy i oceny poziomu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK „Dom Organizatora“, Toruń 2006, s. 149-187.
 23. R. Haffer, Pomiar zasobów wiedzy i ocena poziomu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK „Dom Organizatora“, Toruń 2006, s. 189-203.
 24. R. Haffer, Business excellence practices in Polish companies, [w:] Proceedings from 11th World Congress for Total Quality Management, Centre for Organisational Excellence Research (COER) and New Zealand Organisation for Quality (NZOQ), Wellington 2006 (CD ROM), s. 9.
 25. R. Haffer, R. Karaszewski, M. Urbaniak, Rozwój zarządzania i potencjału organizacyjnego w doskonaleniu działalności biznesowej. 11th World Congress for Total Quality Management, „Problemy Jakości”, nr 2/2007, s. 6-9.
 26. R. Haffer, K. Kristensen, Polish versus Danish companies in business excellence initiatives, [w:] Proceedings from 12th World Congress for Total Quality Management, Edinburgh 2007 (CD ROM), s. 12.
 27. R. Haffer, M. Urbaniak, Developing competence to improve business performance for rapid change in the 21st century. Dwunasty Światowy Kongres Total Quality Management, „Problemy Jakości”, nr 11/2007, s. 6-8.
 28. R. Haffer, Stan, potrzeby i bariery rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer, R. Haffer (red.) Analiza innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw wojewóztwa kujawsko-pomorskiego. Raport z wyników badań grupy roboczej WP3 projektu "Regionalna strategia innowacji dla województwa kujawsko-pomorskiego KUJPOMRIS", Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 29-42.
 29. R. Haffer, Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer, R. Haffer, (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008 [ISBN 978832312177-0, s. 39-74, liczba autorów: 6].
 30. R. Haffer, Systemy zarządzania jakością jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, [w:] R. Karaszewski (red.), Wyzwania wobec instytucji rynku pracy w procesie integracji z UE, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2008 [ISBN 837285379-9, s. 43-53, liczba autorów: 13].
 31. R. Haffer, K. Kristensen, Developing versus developed companies in business excellence initiatives, „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 19, Nos. 7-8, July-August 2008 [s. 763-775].
 32. R. Haffer, Praktyki na rzecz doskonałości biznesowej w polskich przedsiębiorstwach, [w:] M. J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2008 [ISBN 837285404-1, s. 241-255, liczba autorów: 37].
 33. R. Haffer, Self-assessment in quality management systems. The Polish case, [w:] Yong-Hak Lee, Hojung Shin (eds.), Proceedings from 16th IGWT Symposium „Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Vol. 1, University of Suwon, Suwon 2008 [s. 60-65].
 34. J. Haffer, R. Haffer, Czynnik ludzki jako kluczowy wyznacznik powodzenia projektów i inicjatyw na rzecz doskonałości biznesowej przedsiębiorstw, [w:] Materiały XII Konferencji Project Management 2008 pt. „Zarządzanie projektami inwestycyjnymi – aktualne problemy i metody”, SPMP, Poznań 2008 [s. 307-322, liczba autorów: 42].
 35. J. Haffer, R. Haffer, Human Factor as a Key Indicator of Project Success and Business Excellence: The Case of Poland, [w:] Proceedings from the First Ibero-American Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE’2009), D. Carvalho, N. van Hattum-Janssen, R.M. Lima (ed.), Research Centre in Education (CiEd), University of Minho, Guimarães 2009 [s. 49-57, ISBN: 978-972-8746-74-2].
 36. R. Haffer, K. Kristensen, People Management as Indicator of Business Excellence. The Polish and Danish perspectives, [w:] Proceedings form the 1st Annual Canadian Quality Congress „Focus on Future: Quality, Innovation and Social Responsibility”, University of British Columbia, Vancouver 2009 (CD ROM) [s. 12, referat nagrodzony the Best Paper Award].
 37. R. Haffer, R. Karaszewski, Pierwszy kanadyjski kongres jakości, „Problemy Jakości", nr 11/2009, s. 17-19.
 38. R. Haffer, The Impact of Management Systems on Companies‘ Performance Related to Different Stakeholders. The Polish case, [w:] T.T. Tow, Y. Yusup, F. Fizani, A. Fizri (eds.), Preceedings of International Conference on Environmental Research and Technology, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia, Peneng 2010 [ISBN 978-967-5417-79-5, s. 28-34].
 39. R. Haffer, K. Kristensen, People management as indicator of business excellence: the Polish and Danish perspectives, „The TQM Journal“, Vol. 22, No. 4, 2010 [s. 386-398].
 40. R. Haffer, Tim Baker’s book review: The eight values of highly productive companies: creating wealth from a new employment relationship, „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 21, No. 10, October 2010, s. 1058-1059.
 41. R. Haffer, Relacje pomiędzy komponentami modelu wewnątrzorganizacyjnych oddziaływań Pozytywnego Potencjału Organizacji [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010, [ISBN 978-83-7285-545-9, s. 159-213, liczba autorów: 9].
 42. R. Haffer, Towards business excellence. The case of Poland, „Journal of Positive Management”, Vol. 1, No. 1, 2010 [ISBN 978-83-231-2580-8, s. 97-109].
 43. R. Haffer, Recenzja książki Macieja Urbaniaka, Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8 (727), sierpień 2010 [s. 94-98].
 44. R. Haffer, Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011 [ISBN 978-83-231-2628-7, s. 582].
 45. R. Haffer, The Impact of Integrated IT Systems Applied in Companies on Business Excellence and Performance. The Case of Poland, [w:] M. Zhou (ed.), Advances in Artificial Intelligence. Vol. 2, Proceedings from 2nd International Conference on Management Science and Engineering (MSE 2011, October 1-2, 2011, Chengdu, China), Information Engineering Research Institute, Newark 2011, s. 337-342 [ISBN: 978-1-61275-994-4, ISSN: 2160-147X, w wersji elektronicznej dostępny na: http://www.ier-institute.org/].
 46. R. Haffer, Systemy pomiaru wyników działalności polskich przedsiębiorstw i ich wpływ na osiągane wyniki [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 265, Wrocław 2012 [ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-203-1, s. 156-171].
 47. R. Haffer, Business performance measurement systems versus business results and busienss excellence. The case of Poland, [w:] P.K. Chopra (ed.), Statistical measurement, Quality and Business Excellence: A tribute to Professor Gopal Kanji, Wisdom House Publications, Leeds 2013, s. 21 (w druku).
 48. R. Haffer, A. Glińska-Neweś, Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4 (11) część 1, wrzesień 2013, s. 91-100 [ISSN 2084-5189].
 49. A. Glińska-Neweś, R. Haffer, Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2013 – w przygotowaniu.
 50. J. Haffer, R. Haffer, The impact of engagement and satisfaction of people on project success and business excellence, [w:] S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard, B. Gomišček (red.), Proceedings of 16th Quality Management and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD-ICQSS), 4th-6th September 2013, Portorož, Słowenia, Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Portorož 2013, s. 739-751 [ISBN 978-961-232-269-4].
 51. R. Haffer, The determinants of employee satisfaction and its influence on business excellence, [w:] S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard, B. Gomišček (red.), Proceedings of 16th Quality Management and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD-ICQSS), 4th-6th September 2013, Portorož, Słowenia, Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Portorož 2013, s. 752-768 [ISBN 978-961-232-269-4].
 52. R. Haffer, Mechanisms of key Positive Organisational Potential areas impact on organisational development, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, TNOiK “Dom Organizatora”, Toruń 2013 – w przygotowaniu.

Raporty

 1. R. Haffer, Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące usług doradczych związanych z wdrażaniem nowych technologii, [w:] M. Haffer (red.), Raport z badania potrzeb technologicznych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2007 (s. 13).
 2. M. Haffer, R. Haffer, Metodyka i procedura badawcza, [w:] M. Haffer (red.), Raport z badania potrzeb technologicznych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2007 (s. 3).
 3. M. Haffer, R. Haffer, Wnioski z badań i zalecenia dotyczące kształtowania zakresu usług doradczych w regionie kujawsko-pomorskim, [w:] M. Haffer (red.), Raport z badania potrzeb technologicznych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2007 (s. 6).
 4. R. Haffer, I. Escher, J. Petrykowska, Zapotrzebowanie mieszkańców i przedsiębiorstw Torunia i okolic na usługi przewoźników lotniczych. Raport z badania, Toruń 2007 (s. 92).
 5. R. Haffer, I. Escher, J. Petrykowska, The demand of the residents and enterprises of Toruń and its environs for the services of air carriers. Report on research, Toruń 2007 (s. 92).
 6. R. Haffer, Samoocena w systemach zarządzania przedsiębiorstw, Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1 H02D 099 30, zatytułowanego „Samoocena w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw”, Toruń 2008 (s. 188).
 7. R. Haffer, Metodyka pomiaru satysfakcji klientów Jednostek Samorządu Terytorialnego powiatu toruńskiego, opracowana w ramach zadania 3 „Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów” w 10 JST powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”, Toruń 2010 (s. 45).
 8. R. Haffer, Raport z badania satysfakcji klientów – analiza porównawcza Jednostek Samorządu Terytorialnego powiatu toruńskiego, opracowany w ramach zadania 3 „Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów” w 10 JST powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”, Toruń 2011 (s. 33).
 9. R. Haffer, Raport z badania satysfakcji klientów – analiza porównawcza Jednostek Samorządu Terytorialnego powiatu toruńskiego, opracowany w ramach zadania 3 „Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów” w 10 JST powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”, Toruń 2012 (s. 33).
 10. R. Haffer, Raport z badania satysfakcji pracowników FST Management, Toruń 2013 (s. 27).

Redakcje

 1. M. Haffer, R. Haffer (red.), Analiza innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Raport z wyników badań grupy roboczej WP3 projektu "Regionalna strategia innowacji dla województwa kujawsko-pomorskiego KUJPOMRIS", Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007 (s. 112).
 2. M. Haffer, R. Haffer (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, UMK, Toruń 2008 (s. 208).
 3. Od 2010 roku współredaktor czasopisma „Journal of Positive Management“.

Recenzje

 1. Recenzja książki Donalda Watersa: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001 (recenzja z 14.VI.2003).
 2. Recenzja książki Andrzeja Pomykalskiego: Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa 2005 (recenzja z 15.XI.2005).
 3. Recenzja książki Tima Bekera: The 8 Values of Highly Productive Companies. Creating Wealth from a New Employment Relationship (Australian Academic Press, Brisbane 2009), opublikowana w: „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 21, Nos. 9-10, September-October 2010, s. 1058-1059 (recenzja z 27.VIII.2009).
 4. Recenzja książki Macieja Urbaniaka: Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010), opublikowana w: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8 (727), sierpień 2010, s. 94-98 (recenzja z sierpnia 2010 roku).
Dostępne strony:
Joanna Górka

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone