Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

dr Iwona Escher
Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
pokój 41A
tel. 56-61-14-631
e-mail: escher@umk.pl
 
 
 
 

Dyżury:

Semestr zimowy (rok akademicki 2023/2024)
Wtorki, godz. 11.30-13.00 (w celu potwierdzenia daty i godziny dyżuru, proszę o kontakt mailowy lub kontakt za pomocą prywatnej wiadomości na platformie MS Teams)


Zachęcam studentów I roku I stopnia na kierunku Zarządzanie do wyboru MODUŁU MARKETINGOWEGO. Z kolei studentów, którzy kończą lub ukończyli I stopień studiów zachęcam do wyboru specjalności NOWOCZESNY MARKETING, którą oferujemy na II stopniu studiów (na kierunku Zarządzanie).

https://www.facebook.com/WNEiZ.UMK/videos/695054557924950/


 Więcej informacji na temat zajęć oferowanych na MODULE i SPECJALNOŚCI znależć można w załączonych poniżej prezentacjach.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE


planowanie oraz realizacja badań marketingowych z zastosowaniem metod i technik badań jakościowych (wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne, obserwacje, techniki projekcyjne); planowanie oraz realizacja procesów badawczych o charakterze ilościowym z wykorzystaniem metod ankietowych lub wywiadów standaryzowanych; rynkowe zachowania nabywców (indywidulanych, instytucjonalnych);  zielone zachowania konsumentów i pracowników; współpraca międzyorganizacyjna na rzecz rozwoju zrównoważonego; wolontariat pracowniczy


 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA


  • Wykłady i ćwiczenia kursowe: Marketing, Podstawy marketingu, Badania marketingowe, Jakościowe badania marketingowe, Metody badań jakościowych, Metodyka badań w biznesie i psychologii, Badania marketingowe w praktyce, Program SPSS w badaniach marketingowych, Rynkowe zachowania nabywców.
  • Seminaria licencjackie oraz magisterskie.
  • Opieka naukowa nad działanością Studenckiego Koła Marketingu.

DOROBEK

https://www.researchgate.net/profile/Iwona_Escher

https://orcid.org/0000-0002-2053-0549

Publikacje naukowe:

J.Petrykowska, I.Escher (1999), Działania marketingowe przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce a ich konkurencyjność, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej - część II, Cz.Glinkowski (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 211-221.

I.Escher, J.Petrykowska (2000), Komplementarność ilościowych i jakościowych badań marketingowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXX, Zeszyt 341, Toruń, s. 123-134.

I.Escher (2000), Rekrutacja uczestników wywiadów grupowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXX, Zeszyt 341, Toruń, s. 195-204.

I.Escher (2000), Sposoby oceny skuteczności i efektywności reklamy, [w:] Przesłanki i narzędzia podejmowania decyzji marketingowych, H.Szulce (red.), Zeszyt Naukowy Nr 1, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 115-127.

I.Escher (2000), Wykorzystanie jakościowych badań marketingowych w działalności firmy, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, PTE, Wrocław, s. 127-135.

K.Andruszkiewicz, I.Escher, J.Petrykowska (2000), Zastosowanie Internetu w działalności marketingowej firmy, [w:] Marketing - Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania - tom II, K.Mazurek-Łopacińska, A.Styś (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000,   s. 193-200.

I.Escher, J.Petrykowska (2001), Internet w działalności marketingowej firmy, „Rynki Alkoholowe”. Ogólnopolski miesięcznik branżowy, Nr 8,  s. 76 -77.

I.Escher, J.Petrykowska (2001), Badania marketingowe w procesie podejmowania decyzji, artykuł  przygotowany na konferencję pt. „Informacja zasobem optymalizującym podejmowanie decyzji w praktyce polskich przedsiębiorstw”, Elbląg - Mikoszewo (18-20 maja 2001r.).

S.Kaczmarczyk, I.Escher (2001), Uses of marketing researches in Polish firms - results of research, [w:] Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe, Brno University of Technology, Brno 2001, s. 180-185.

I.Escher, J.Petrykowska (2002), Metodyka badania, [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Tom I. Raport z badania, S.Kaczmarczyk (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 9-22.

I.Escher (2002), Badania marketingowe w działalności polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Tom I. Raport z badania, S.Kaczmarczyk (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 49-63.

I.Escher (2002), Strategie produktowe polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Tom I. Raport z badania, S.Kaczmarczyk (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 65-86.

I.Escher (2002), Działania promocyjne polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Tom I. Raport z badania, S.Kaczmarczyk (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 97-112.

I.Escher (2002), Standardy etycznego postępowania w dziedzinie badań marketingowych w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXII, Zeszyt 353, Toruń, s. 209-223.

I.Escher (2002), Zastosowanie badań marketingowych w przedsiębiorstwach, [w:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, L.Żabiński, K.Śliwińska (red.), PWE, Warszawa, s. 149-154.

I.Escher, J.Petrykowska (2002), The Influence of Relationship Marketing on Development of Partnership Between Companies in Supply Chain, publikacja wydana na płycie CD pt. New trends of the development of industry, Brno University of Technology, Brno.

I.Escher, J.Petrykowska (2003), Wpływ marketingu relacyjnego na rozwój współpracy pomiędzy firmami w łańcuchu dostaw, [w:] Przedsiębiorstwo w przeddzień integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 97-102.

I.Escher, J.Petrykowska (2003), Marka i jej znaczenie w działalności polskich przedsiębiorstw , [w:] Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 187-194.

I.Escher, J.Petrykowska (2004), Partnership Among Polish Companies in the Supply Chain as Manifestation of Implementing Relationship Marketing, “Transformation in Business & Economics”, No 1(5), Vol. 3, s. 122-137.

J.Petrykowska, I.Escher (2005), Jakość obsługi klienta w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, S.Makarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 338-342.

J.Petrykowska, I.Escher (2006), Wpływ obsługi klienta na kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw (część 2), M.Juchniewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 522-526.

I.Escher, J.Petrykowska (2006), Wdrażanie koncepcji marketingowej w instytucjach kultury działających na terenie kraju, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, K.Krukowski (red.),  Wydawnictwo  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 185-191.

S.Kaczmarczyk, I.Escher (2006), Przyczyny słabego wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwach polskich, [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, E.Duliniec, L.Garbarski, J.Mazur, M.Strzyżewska, W.Wrzosek (red.), PWE, Warszawa, s. 245-252.

I.Escher (2006), Kształtowanie postaw i zachowań pracowników sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z klientami organizacji, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, G.Rosa, A.Smalec (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyt 438, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 332-337.

I.Escher (2007), Postawa lojalności pracownika względem organizacji – jak definiować, jak badać i jak kształtować?, [w:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, S.Makarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 57-66.

I.Escher (2008), Zastosowanie wywiadu grupowego w procesie rozwoju nowych produktów, [w:] Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy), S.Kaczmarczyk, M.Schulz (red.), Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń, s. 47-55.

I.Escher (2008), Marketingowa postawa pracownika jako przedmiot pomiaru w badaniach marketingowych, [w:] Współczesny marketing. Trendy. Działania, G.Sobczyk (red.), PWE, Warszawa, s. 569-575.

I.Escher (2009), Marketing jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich instytucji kultury, [w:] Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, M.Haffer, W.Karaszewski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 591-605.

I.Escher, J.Petrykowska (2009), Wybrane metody oceny skuteczności reklamy w fazie posttestingu, „Handel Wewnętrzny”, czerwiec, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 324-330.

I.Escher (2009), Marketingowa postawa pracownika – istota, główne wymiary i ich mierzalne wyróżniki, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XL, Zeszyt 391, Toruń, s. 163-176.

I.Escher (2009), Wpływ kierunku marketingowej postawy pracowników danej organizacji na przebieg procesu jej rynkowej reorientacji (rozdział 7), [w:] Marketing i logistyka w teorii i praktyce, W.Kowalczewski, T.Wojciechowski (red.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. B.Jańskiego w Warszawie, Warszawa, s. 69-78.

I.Escher (2009), Marketingowa koncepcja, marketingowa orientacja czy rynkowa orientacja? O tych i innych nieporozumieniach wokół kluczowych terminów marketingowych, Kwartalnik Naukowy  „Pieniądze i Więź”, Nr 4, s.177-185.

I.Escher (2010), Wybrane demograficzne i społeczno-kulturowe uwarunkowania prowadzenia działalności marketingowej na rynku polskim i hiszpańskim – podobieństwa, różnice, [w:] Konsument w Unii Europejskiej – podobieństwa, różnice, Z.Kędzior, R.Wolny (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 119-142.

I.Escher (2010), Możliwe sposoby kształtowania oraz utrwalania pozytywnego kierunku marketingowej postawy pracowników, „Marketing i Rynek”, Nr 2, s. 9-16.

I.Escher (2010), Przemiany na rynku reklamy w Hiszpanii jako konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego oraz zmian w zakresie konsumpcji mediów wśród hiszpańskich konsumentów, [w:] Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, B.Pilarczyk, Z.Waśkowski (red.), Zeszyty Naukowe Nr 136, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 479-490.

I.Escher (2010), Pomiar kierunku i siły marketingowej postawy pracownika – kompromis pomiędzy teorią a praktyką marketingową, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLI, Zeszyt 397, Toruń, s. 159-174.

I.Escher (2011), Orientacja marketingowa i orientacja rynkowa jako efekt implementacji marketingu w organizacjach (rozdział 1.3 wraz z podrozdziałami  1.3.1. i 1.3.2.), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki,  K.Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń, s. 19-31.

I.Escher (2011), Otoczenie organizacji – istota i podstawowe składniki  (rozdział 1.5.), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki,  K.Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń, s. 35-40.

I.Escher (2011), Potencjał strategiczny organizacji - istota i elementy składowe (rozdział 1.6), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki,  K.Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń, s. 40-44.

I.Escher (2011), Badania marketingowe (rozdział III, podrozdziały 3.1-3.5), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki,  K.Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń, s. 95-144.

I.Escher (2011), Wiedza, świadomość i postawa marketingowa pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski, [w:] Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska (red.), „Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik (część 2, tom I), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 50-60.

I.Escher (2011), Zmiany organizacyjne towarzyszące reorientacji marketingowej i rynkowej przedsiębiorstw działających w Polsce, [w:] Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska (red.), „Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik (część 2, tom I), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 24-35.  

I.Escher (2011), Wyróżniki marketingowego lub rynkowego zorientowania w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na terenie Polski, [w:] Konsument na rynku usług, G. Rosa, A.Smalec, M.Wanagos (red.), Zeszyty Naukowe Nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 22, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 241-251.

I.Escher (2012), Trudności pomiaru wybranych wymiarów marketingowej postawy oraz marketingowej wiedzy pracowników organizacji, [w:] Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, M.Gębarowski, L.Witek, B.Zatwartnicka-Madura (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 81-90.

I.Escher (2012), Znaczenie przypisywane marketingowej postawie i wiedzy pracowników w przedsiębiorstwach na polskim rynku, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 336-343. https://polona.pl/item/znaczenie-przypisywane-marketingowej-postawie-i-wiedzy-pracownikow-w-przedsiebiorstwach,NDUyNDMxODc/0/#item

I.Escher (2012), Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XXXIX, Zeszyt 407, Toruń, s. 57-76. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2012.005/233

I.Escher (2013), Marketingowa i rynkowa reorientacja organizacji oraz jej związek z procesem adaptacji organizacji , Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XL, Zeszyt 413, Toruń, s. 7-24. http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.001

I.Escher (2014), Cyfrowe wykluczenie polskich seniorów jako bariera w realizacji badań marketingowych prowadzonych w Polsce, [w:] Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych, G. Rosa (red.), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 33, Zeszyty Naukowe Nr 822, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 117-134. https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171363813?q=bwmeta1.element.ekon-element-5f4b18eb-e5cc-3061-96c3-ef2e8cb8a52a;8&qt=CHILDREN-STATELESS

I.Escher, J.Petrykowska (2013), Budowanie relacji z klientami na polskim rynku B2B, „Pieniądze i Więź”, Nr 4 (61), s. 50-62. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c0af6c65-6390-499a-b451-29228ca659c4

I.Escher (2014), Niejednoznaczność statusu metodologicznego internetowego wywiadu grupowego i jego poszczególnych odmian, [w:] Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, K.Mazurek-Łopacińska, M.Sobocińska (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 336, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 310-320. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171307401

I.Escher (2014), Polski rynek badań marketingowych – stan, tendencje, aktualne problemy i wyzwania, „Marketing i Rynek”, Nr 8, s. 394-401 (publikacja na płycie CD stanowiącej integralną część całego nakładu nr 8 czasopisma „Marketing i Rynek”) http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171296287

I.Escher, J.Łapińska (2015), Ocena atrakcyjności rynkowej wariantów nowego produktu z zastosowaniem analizy wielokryterialnej (na przykładzie nawozu fosforowego), „Handel Wewnętrzny”, Nr 1 (354), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 83-91. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171387845?q=3b01434f-0b91-47b9-8460-f19401bb5a33$1&qt=IN_PAGE

I.Escher, J.Petrykowska (2015), Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, Nr 2, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 128-141. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8559f9dd-482e-470e-99f3-66d55aec4c08

I.Escher, J.Petrykowska (2014), Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, G.Rosa, A.Smalec (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 825, seria Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.23-37. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171314759

I.Escher, J.Petrykowska (2015), Young Polish Consumers On The Organic Food Market, „Economic and Environmental Studies”, No.2, Vol. 15, s. 167-187. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3b4cb7f0-c069-4f6a-a8a6-49d8230041c0

I.Escher (2014), Badania marketingowe jako podstawa planowania działań i instrumentów marketingowych towarzyszących wprowadzeniu na rynek nowego produktu (przypadek nawozu fosforowego firmy Struga S.A.), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XLI, Nr 1, Zeszyt 415, Toruń, s. 67- 86 doi: http://dx.doi.org/10.12775/aunC_ZarZ.2014.005

I.Escher, J.Petrykowska (2015), Aktywność polskich internautów w mediach społecznościowych, „Marketing i Rynek”, Nr 8, s. 159-167 (publikacja na płycie CD stanowiącej integralną część całego nakładu nr 8 czasopisma „Marketing i Rynek”). http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171391783

I.Escher. J.Petrykowska (2016), Żywność ekologiczna w opinii młodych polskich konsumentów – wyniki badania,  Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nr 113, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 33-44. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171433426

A.Glińska-Neweś,  I.Escher,  P.Brzustewicz,  D.Szostek,  J.Petrykowska (2016), Relationship-focused or deal-focused? The changing framework of building business relationships in Poland, referat na 32nd IMP Conference “Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships”, special track: “Networking and relationships – a Central Eastern European countries perspective”, Poznan University of Economics and Business (Poznań, 30.08-3.09.2016) http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=8815

A.Glińska-Neweś, A.Sudolska,  I.Escher (2016), Więzi osobiste jako komponent relacji biznesowych  w ocenie reprezentantów polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 140-149. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171445190

P.Brzustewicz, I.Escher (2016), E-services: concept, specificity and marketing elements to create their value, [w:] Transformations in marketing on contemporary market, Marketing i Zarządzanie (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Nr 5 (46), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 97-108. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1201

P.Brzustewicz, I.Escher J.Petrykowska (2017), ICT jako narzędzie budowania i utrzymywania relacji biznesowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1 (175), s. 164-182. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_1_175/brzustewicz-escher-petrykowska-ict-jako-narzedzie-budowania-i-utrzymywania-relacji-biznesowych.pdf

I.Escher, A. Glińska-Neweś, P.Brzustewicz (2017), Znaczenie osobistych więzi partnerów relacji biznesowej na etapie jej kończenia, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 2 (176), s. 269-283. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Strony/default.aspx

A. Glińska-Neweś, J.Petrykowska, I.Escher, P.Brzustewicz (2017), Kulturowe uwarunkowania budowania relacji B2B, „Marketing i Rynek”, Nr 9, s. 116-121. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_2_176/escher-glinska-newesbrzustewicz-znaczenie-osobistych-wiezi-partnerow-relacji-biznesowej-na-etapie-jej-konczenia.pdf

J.Lajstet, A.Karwacki, A. Glińska-Neweś, I.Escher, M. Jagielski, D. Losek, M.Ślęzak , M. Karwacka, T. Kamiński, B.Królicka (2017), Firmy rodzinne w Polsce i Hiszpanii, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, ss. 45 (wydanie online). http://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4203/firmy-rodzinne-w-polsce-i-hiszpanii

I.Escher (2017), Relacje w firmach rodzinnych, [w:] J.Lajstet, A.Karwacki, I.Escher, M. Karwacka, B.Królicka, Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 131-181.

A. Glińska-Neweś, I.Escher (2018), Analiza treści w badaniach zjawisk społecznych w organizacji. Zastosowanie programu IRAMUTEQ, artykuł zgłoszony do numeru tematycznego pt. „Narzędzia i metodyki badawcze psychospołecznych problemów organizacji i zarządzania", „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 6, No.3, s. 73-94, DOI:10.18559/SOEP.2018.3.4, http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/numery/opublikowane?showall=&start=1

A.Glińska-Neweś,  I.Escher,  P.Brzustewicz,  D.Szostek,  J.Petrykowska (2018), Relationship-focused or deal-focused? Building interpersonal bonds within B2B relationships, „Baltic Journal of Management”, Vol. 13 Issue 4, pp.508-527, https://doi.org/10.1108/BJM-02-2017-0038

I.Escher,  P.Brzustewicz (2018),  Przejawy podejścia protransakcyjnego i propartnerskiego w relacjach biznesowych budowanych na polskim rynku, „Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2018,  nr 5 (376), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 53-63. http://ibrkk.pl/index.php/pl/component/content/article/55-publikacje/120-handel-wewnetrzny?showall=&start=25

P.Brzustewicz, I.Escher, J.Hermes, P.Ulkuniemi (2019), Collaborating to do good – analysis of relationships between companies and non-profit organizations in the field of corporate volunteering, work-in-progress paper presented at the 35th IMP Conference, 27–31 August, Paris, France, 2019, available online: https://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=9920

J. Łapińska, I. Escher, G. Kądzielawski,  P.Brzustewicz (2019), Środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym: działania komunikowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce // Environmental aspects of sustainable development in the cement industry: activities communicated by enterprises functioning in Poland, „Cement-Wapno-Beton”, Nr 4, s. 267–275. doi://10.32047/CWB.2019.24.4.2 ; http://cementwapnobeton.pl/wp-2019/blog/2019/09/2019-04-02/

A.Glińska-Neweś, A.Sopińska, I.Escher, B.Józefowicz, A.Łuka (2019), Paradoksy w wyborach strategicznych przedsiębiorstw branży meblarskiej w Polsce, „Studia Oeconomica Posnaniensia”,  vol. 7, no. 2,  s. 38-53; DOI: 10.18559/SOEP.2019.2.3 http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/3_2019_2_glinska.pdf

A.Sopińska, A.Glińska-Neweś, I.Escher, A.Łuka, B.Józefowicz (2019), Wybory strategiczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw z branży meblarskiej na rynku polskim // Strategic Choices of Managers of Furniture Companies on the Polish Market, „Problemy Zarządzania – Management Issues”, Vol. 17, No. 4(84) Issue: Challenges in developing management as an academic discipline, DOI: 10.7172/1644-9584.84.5, s. 65-79 ( w wersji polskiej i angielskiej): [ENG version]: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=197197 [PL version]: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=197198

J. Łapińska, I. Escher, G. Kądzielawski,  P.Brzustewicz (2019), Działania społeczne na rzecz rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym w Polsce – dobra praktyka // Social activities for sustainable development in the cement industry in Poland – good practice, „Cement-Wapno-Beton”, Nr 6, s. 462–470. doi://10.32047/CWB.2019.24.6.6; http://cementwapnobeton.pl/wp-2019/blog/2019/12/2019-06-06/

B. Józefowicz, I.Escher, A.Glińska-Neweś (2019), Kontakt z beneficjentem jako czynnik sukcesu wolontariatu pracowniczego, "Studia i Materiały", Nr 2(31), s. 5– 13. https://doi.org/10.7172/1733-9758.2019.31.1

A.Glińska-Neweś, P.Brzustewicz, I.Escher, Y.Fomina, B.Józefowicz, I.Katunina, J.Petrykowska, D.Szostek (2020), Company Involvement in Sustainable Development – Proposition of a Theoretical Framework. In: Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (eds) Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, Switzerland, pp. 439-451. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30549-9_24doi: 978-3-030-30549-9_24

J. Łapińska, I. Escher, G. Kądzielawski,  P.Brzustewicz (2020), Ocena działań na rzecz rozwoju zrównoważonego w polskim przemyśle cementowym z zastosowaniem wielowymiarowej analizy porównawczej // Assessment of the scope of activities for sustainable development in the cement industry in Poland with the use of multi-dimensional comparative analysis, „Cement-Wapno-Beton”, Nr 1, s. 39-44. doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.4, http://cementwapnobeton.pl/wp-2019/blog/2020/04/2020-01-04/

I.Escher, P.Brzustewicz (2020), Sport in corporate volunteer programs. A case study of companies operating in Poland, Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 (Supplement issue 2), pp. 1136 – 1143, online. doi:10.7752/jpes.2020.s2158, https://efsupit.ro/images/stories/april2020/Art%20158.pdf

I.Escher (2020), Wprowadzenie do badań marketingowych (Introduction to marketing research), pre-print, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14595.66082; https://www.researchgate.net/publication/340565028_Wprowadzenie_do_badan_marketingowych_Introduction_to_marketing_research

A. Glińska-Neweś, I. Escher, B. Józefowicz, A.Łuka (2020), Managing strategic paradoxes: the influence of demographic characteristics of decision-makers, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 33 No. 5, pp. 835-858. https://doi.org/10.1108/JOCM-07-2019-0243; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOCM-07-2019-0243/full/html

I.Escher, P.Brzustewicz (2020), Inter-Organizational Collaboration on Projects Supporting Sustainable Development Goals: The Company Perspective, "Sustainability", 12(12), https://doi.org/10.3390/su12124969, open access: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/4969/htm

M.Zastempowski, A.Glińska-Neweś, E.Wędrowska, W.Glabiszewski, D.Grego-Planer, I.Escher, K.Liczmańska-Kopcewicz (2020), Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (wersja .pdf), s. 1-301; open access: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5311/sektor-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim

M.Zastempowski, A.Glińska-Neweś, E.Wędrowska, W.Glabiszewski, D.Grego-Planer, I.Escher, K.Liczmańska-Kopcewicz (2020), Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Kluczowe wnioski w obszarze konkurencyjności, innowacyjności, produktywności i współpracy,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 1-43, ISBN 978-83-231-4417-5 https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5337/sektor-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-kluczowe-wnioski-w-obszarze-konkurencyjnosci-innowacyjnosci-produktywnosci-i-wspolpracy

I.Escher (2020), Sustainable development in sport as a research field: a bibliometric analysis, Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 (Supplement Issue 5), Art 381, pp. 2803–2812 (online), DOI:10.7752/jpes.2020.s5381, https://efsupit.ro/images/stories/octombrie2020/Art%20381.pdf

J.Łapińska, A.Sudolska, J.Górka, I.Escher, G.Kądzielawski, P.Brzustewicz (2020), Zaufanie pracowników do sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonujących w Polsce. Raport z badania, Instytut Badań Gospodarczych, 1/2020, Olsztyn, ss. 1-35. DOI: 10.24136/eep.rep.2020.1, http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/61

P.Brzustewicz, I.Escher, J.Hermes, P.Ulkuniemi (2020), Value creation in company–NGO collaboration in corporate volunteering, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 36 No. 8, pp. 1504-1519. https://doi.org/10.1108/JBIM-01-2020-0057

J.Łapińska, G.Kądzielawski, A.Sudolska, J.Górka, I.Escher, P.Brzustewicz (2021), Zaufanie pracowników do sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego // Employees' trust in artificial intelligence in chemical industry companies, "Przemysł Chemiczny", T. 100 Nr 2, s. 127-131, DOI: 10.15199/62.2021.2.1 , https://www.sigma-not.pl/publikacja-130368-zaufanie-pracownik%C3%B3w-do-sztucznej-inteligencji-w-przedsi%C4%99biorstwach-przemys%C5%82u-chemicznego-przemysl-chemiczny-2021-2.html

J.Łapińska , I.Escher, J.Górka, A.Sudolska, P.Brzustewicz (2021), Employees’ Trust in Artificial Intelligence in Companies: The Case of Energy and Chemical Industries in Poland, "Energies", 14(7), 1942, pp. 1-20, https://doi.org/10.3390/en14071942  (the article belongs to the Special Issue Integrated Approaches for Enterprise Sustainability)

K.Krukowski, M.Raczyńska, I.Escher (2021), Change Management Success Factors  in Polish Public Administration, "European Research Studies Journal", Volume XXIV, Special Issue 3, pp. 303-318; DOI: 10.35808/ersj/2430, https://www.ersj.eu/journal/2430

A.Glińska-Neweś, A.Barabasz, I.Escher, Y. Fu, Defence Mechanisms as Predictors of Trust and Positive Relationships in Top Management Teams, "Human Systems Management", vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-15, 2021, DOI: 10.3233/HSM-211562; https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm211562

P.Brzustewicz, I.Escher, A.Hatami, J.Hermes, A.Keränen, P.Ulkuniemi (2022), Emergence of social impact in company–NGO relationships in corporate volunteering, "Journal of Business Research", Vol.140, pp. 62-75, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.089; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321009048

 

Raporty badawcze

I.Escher, J.Petrykowska (1999), Polski rynek nawozów sztucznych. Raport z badania, Toruń – Gdańsk.

I.Escher, J.Petrykowska (2004), Rynek tortilli w Polsce. Raport z badań wtórnych, Toruń.

R. Haffer, I. Escher, J. Petrykowska (2007), Zapotrzebowanie mieszkańców i przedsiębiorstw Torunia i okolic na usługi przewoźników lotniczych. Raport z badania, Toruń, ss. 92.

R. Haffer, I. Escher, J. Petrykowska (2007), The demand of the residents and enterprises of Toruń and its environs for the services of air carriers. Report on research, Toruń, ss. 92.

I.Escher (2010), Erasmus – perspektywa na przyszłość? Skrócony raport z badania, Toruń.

I. Escher (2012), Polski rynek nawozowy w opinii klientów Struga S.A. Raport z badania, Toruń.

I.Escher, J.Petrykowska, M.Pietrzak (2012), Oferta kształcenia na studiach niestacjonarnych w opinii studentów wybranych kierunków studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

I.Escher (2014), Ocena atrakcyjności nieobowiązkowych zajęć organizowanych przez UMK dla uczniów szkół średnich i ich wpływu na dokonywany przez toruńskich licealistów wybór UMK jako przyszłego miejsca studiowania, raport z badania podsumowujący projekt „Wszechstronność godna Kopernika”, Toruń. 

I.Escher, J.Petrykowska (2015), Raport z wykonania usługi doradczej (wraz z raportem z badania) realizowanej na rzecz Restauracji Royal India, Toruń (projekt realizowany w ramach Poddziałania 08.02.01 PO KL przez  Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie 01.09.2013 - 28.02.2015).

 

Sprawozdania z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji

I. Escher, J. Petrykowska, D. Szostek, „Marketing – Handel – Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości” XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Toruń 14-16 września 2014 r. – podsumowanie, sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji opublikowane w czasopiśmie „Marketing i Rynek”, Nr 11/2014, s. 38-40.

I. Escher, J. Petrykowska, D. Szostek, Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości. Refleksje po XXV Zjeździe Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji – Toruń 2014, sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji opublikowane w czasopiśmie „Pieniądze i Więź”, Nr 4/2014, s. 165-168.

I.Escher, J.Petrykowska, Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. „Marketing – Handel – Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości” (Toruń, 14-16 września 2014 roku), sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji opublikowane w czasopiśmie „Konsumpcja i Rozwój”, Nr 3/2014, s. 89-93.

I.Escher, J.Petrykowska, Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing - Handel - Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości (Toruń, 14-16 września 2014 roku), opublikowane w czasopiśmie „Handel Wewnętrzny”, Nr 5 (352)/2014, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s. 346-352.

I.Escher, J.Petrykowska, Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. „Marketing – Handel – Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości” (Toruń, 14-16 września 2014 roku), sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji opublikowane opublikowane w 2014 r. na stronie internetowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (http://pntm.pl/konferencje-naukowe/)

Dostępne strony:
Joanna Górka

Stopka strony

(c) 2009-2023 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone